Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Krakowskiej  istnieje od roku 1945. Przynależność pracowników Nauki do ZNP określają postanowienia zapisane w Statucie Związku. Swoją działalność ZNP opiera na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowych umowach zawartych przez Rzeczpospolitą Polską oraz przepisach powszechnie obwiązującego prawa.

Zasadniczą ideą działalności związku jest podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy wszystkich pracowników, a szczególnie członków związku, wyrażanie opinii i ewentualnych sprzeciwów wobec naruszeń interesów oraz praw pracowniczych i związkowych, kształtowanie postaw solidarności zawodowej i grupowej, a także umiejętności współdziałania w zespołach pracowniczych, rozwijanie szeroko pojętej działalności oświatowo-kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i pomocowej dla czynnych i emerytowanych członków związku oraz ich bliskich rodzin; przedstawicielskie uczestnictwo w gremiach Władz Uczelni, komisjach opiniotwórczych, naukowych, organizacyjnych, socjalnych i innych.

Głównym organem przedstawicielskim ZNP na terenie Politechniki Krakowskiej jest Rada Uczelniana ZNP, której wyboru składu osobowego dokonuje się na Zebraniu Delegatów co cztery lata; na czele Rady stoi Prezes.

W okresie 60-cio letniej historii ZNP w PK, pracami i działalności Związku kierowało dwunastu prezesów, w osobach Kolegów:

Edward Komarnicki Mieczysław Mrowiec Tadeusz Riedel Mieczysłąw Nosowicz 
1950÷1951
Edward Komarnicki
1951÷1955
Mieczysław Mrowiec
1955÷1957
Tadeusz Riedel
1957÷1958
Mieczysław Nosowicz
       
Daniel Ilnicki  Wiktor Zin  Edward Maciąg  Tadeusz Broniewski 
1958÷1962
Daniel Ilinicki
1962÷1972
Wiktor Zin
1972÷1974
Edward Maciąg
1974÷1976
Tadeusz Broniewski
       
Kazimierz Flaga  Otmar Vogt  Janusz Dzierża-Darecky  Adam Tabor 
1976÷1980
Kazimierz Flaga
1980÷1981
Otmar Vogt
1983÷1989
Janusz Dzierża-Darecky
1989
Adam Tabor